• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn 15176/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hóa đơn dịch vụ ăn uống
Trong thời gian từ ngày Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến 30/06/2022, các Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với hóa đơn đầu vào với nội dung hóa đơn là “dịch vụ ăn uống” thì:

– Trường hợp hóa đơn đầu vào là hóa đơn giấy thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và bảng kê đính kèm trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.

Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi