• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 2717/CT-TTHT ngày 11/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và chi phí khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”).

 1. Về ưu đãi thuế TNDN

 Văn bản hướng dẫn trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 13/2/2019 với mục tiêu dự án: sản xuất trang thiết bị, đồ dùng phòng sạch và đi vào hoạt động từ tháng 02/2020

Trường hợp ngày 20/3/2019 Công ty có thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 01 điều chỉnh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa. Việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khi dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa có doanh thu từ dự án đầu tư, được xác định là ngành nghề kinh doanh của dự án đầu tư lần đầu.

Do vậy, thu nhập từ hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa (hoạt động thương mại) phát sinh tại các địa bàn ưu đãi thuế (hàng hóa được mua, bán với các doanh nghiệp nằm trong địa bàn ưu đãi thuế) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp thu nhập từ hoạt động thương mại phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thuế (hàng hóa mua, bán với doanh nghiệp nằm ngoài địa bàn ưu đãi thuế) thì phần thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Công ty thực hiện hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động thương mại phát sinh tại địa bàn ưu đãi thuế và địa bàn không ưu đãi thuế TNDN để xác định thu nhập được hưởng ưu đãi. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thu nhập từng địa bàn thì thực hiện phân bổ thu nhập theo doanh thu tại từng địa bàn để xác định thu nhập được ưu đãi thuế và thu nhập không được ưu đãi thuế.

2. Chi phí khấu hao TSCĐ

Trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ của Công ty trong thời gian tạm dừng sản xuất do không có đơn hàng không thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, do vậy chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với TSCĐ chưa đưa vào sử dụng, không thuộc các trường hợp loại trừ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính thì Công ty vẫn phải trích khấu hao nhưng chi phí khấu hao không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN do TSCĐ chưa đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20200911-CV2717-Uu dai thue TNDN va chi phi khau hao TSCD

Liên hệ với chúng tôi