• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp

Theo đó, một trong những thay đổi đáng chú ý của Thông tư này là bên đi vay phải báo cáo khoản vay nước ngoài hàng tháng thay vì hàng quý như trước đây, cụ thể:

Chế độ báo cáo đối với bên đi vay: Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 12/2022/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2022. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các văn bản sau đây hết hiệu lực: Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Thông tư 05/2016/TT-NHNN, Thông tư 05/2017/TT-NHNN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi