• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ NHÀ THẦU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHỈ KÈM THEO ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH ÁP DỤNG TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 01/10/2014 (NGÀY HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ 103/2014/TT-BTC)

Thứ năm, 21/09/2017, 09:52 GMT+7
Lượt xem: 2341

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục Thuế và một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hoá từ các Nhà thầu nước ngoài chỉ kèm theo điều khoản bảo hành, ngoài rà, không kèm theo bất kỳ dịch vụ nào khác trong giai đoạn trước ngày 01/10/2014. Về vấn đề này, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 4026/VPCP-KTTH ngày 20/04/2017 như sau:

"1. Nghĩa vụ thuê nhà thầu đối với hàng hoá nhập khẩu kèm theo điều kiện bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật của từng thời kỳ.

2. Đối với các trường hợp có khiếu nại về nghĩa vụ thuế nói trên. Bộ Tài chính và cơ quan Thuế quyết định theo thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ"

Tại điểm 3 Công văn số 4280/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/10/2014 về việc giới thiệu Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu đã nêu:

"3. Về đối tượng không áp dụng quy định tại Điều 2

Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không còn dịch vụ nào khác thực hiện tại Việt Nam

Trước: cung cấp hàng hoá kèm theo dịch vụ bảo hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu."

Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về Hiệu lực thi hành: “...2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng."

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo nêu trên; đồng thời rà soát xử lý lại các trường hợp trước đây đã xác định nghĩa vụ thuế chưa phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 4026/VPCP-KTTH nêu trên để bảo đảm sự công bằng về nghĩa vụ thuế.

Như vậy có thể hiểu rằng:

  • Kể từ ngày 01/10/2014, thuế nhà thầu sẽ không áp dụng đối với trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không có dịch vụ nào thực hiện tại việt Nam.
  • Các trường hợp phát sinh trước ngày 1/10/2014 phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BTC, theo đó, cho dù hàng nhập khẩu chỉ kèm điều khoản bảo hành, không kèm thêm bất kỳ dịch vụ nào khác thì cũng phải chịu thuế nhà thầu.

 
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist