• (08) 3821 0375

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà lãnh đạo nước ngoài, thường không biết rõ các báo cáo tài chính do nhân viên mình chuẩn bị có tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hay không. Dẫn tới thông thường sau các cuộc kiểm toán độc lập thì phát sinh rất nhiều các sai sót dẫn tới bút toán điều chỉnh nhiều, tốn nhiều thời gian giải trình báo cáo với Công ty mẹ cũng như ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Doanh nghiệp.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể biết được tính tuân thủ của báo cáo tài chính do nhân viên mình lập, giảm thiểu các sai sót điều chỉnh, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Trao đổi về mục tiêu và phạm vi của công tác xét Báo cáo tài chính với khách hàng.
  • Tìm hiểu hoạt động của đơn vị, hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp.
  • Xem công việc kế toán có được ghi chép đầy đủ, kịp thời.
  • Xem lại kết quả kiểm toán và công tác kiểm tra ở các kỳ trước, kể cả các điều chỉnh đã đề xuất.
  • Hỏi về chính sách kế toán có phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc chuẩn mực kế toán khác được Việt Nam chấp thuận.
  • Xem xét báo cáo tài chính có được lập dựa trên tính tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hay không.
  • So sánh kết quả trong báo cáo tài chính của niên độ hiện tại với kết quả của niên độ trước và với kế hoạch, nếu có. Giải thích về tất cả các biến động hoặc chênh lệch bất thường rút ra từ so sánh trên.
  • Thông báo với Ban Giám đốc về các điều chỉnh và xác định mức độ ảnh hưởng của chúng lên báo cáo kết quả công tác kiểm tra.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ tài chính cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

 

maillist