• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Người nộp thuế kinh doanh với chức năng đơn giản nếu có mức tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu không đạt được theo quy định tại điểm c, khoản 2 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có được miễn ngh

Thứ hai, 25/09/2017, 09:45 GMT+7
Lượt xem: 675

Câu 19: Người nộp thuế kinh doanh với chức năng đơn giản nếu có mức tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu không đạt được theo quy định tại điểm c, khoản 2 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có được miễn nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP người nộp thuế được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực: Phân phối: từ 5% trở lên; sản xuất: từ 10% trở lên; gia công: từ 15% trở lên.

Do đó, trường hợp người nộp thuế kinh doanh với chức năng đơn giản tại các lĩnh vực theo quy định tại điểm c khoản 2 Ị Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, nếu không đạt mức lợi nhuận theo quy định thì phải thực hiện khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC.

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định vẫn có quyền lựa chọn kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư sớ 41/2017/TT-BTC.

Nguồn: Tạp chí thuế nhà nước (Tổng cục thuế).
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist