• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Nghị định 68/2020/ND-CP sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/ND-CP về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Thứ năm, 25/06/2020, 13:43 GMT+7
Lượt xem: 290

Sau đây là một số nội dung thay đổi quan trọng:

1. Tổng  chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và tiền cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

2. Phần chi phí lãi vay  không được trừ (như xác định điểm a bên trên)  được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định lãi vay được trừ  nếu tổng chi phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm (a) bên trên. Thời hạn chuyển tiếp tối đa là năm  (05) năm liên tục.

3. Trường hợp cơ quan thuế đã thanh kiểm tra thì người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế xác định lại số thuế phải nộp. Việc thực hiện xác định lại được thực hiện tại trụ sở của cơ quan thuế, không thực hiện thanh kiểm tra lại tại trụ sở doanh nghiệp, không điều chỉnh quyết định đã thanh kiểm tra trước đó.

4. Đối với kỳ tính thuế 2017, 2018, Doanh nghiệp được phép khai bổ sung nhưng phải trước 01/01/2021. Trường hợp sau khi khai bổ sung có thuế TNDN được giảm thì doanh nghiệp được điều chỉnh giảm tiền chậm nộp tương ứng (nếu có).Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã nộp lớn hơn số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã xác định lại thì phần chênh lệch được bù trừ với số thuế TNDN phải nộp trong năm 2020. Nếu trong năm 2020 bù trừ không hết thì được bù trừ tiếp trong các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ năm 2020.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist