• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

 • Lượt Truy Cập:  
 • Online:  

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

Thứ tư, 20/09/2017, 18:13 GMT+7
Lượt xem: 2395

Hiện nay, Bộ tài chính đang triển khai thực hiện Quyết định 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến 2020. Theo đó việc phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về Chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải được sớm triển khai để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Để làm được điều này, Bộ tài chính đang xây dựng đề án đưa IFRS vào Việt Nam và cập nhật, ban hành mới VAS/VFRS. Theo đó lộ trình áp dụng IFRS dự kiến như sau:

Giai đoạn 2017 – 2018:

 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, DN, trường đại học về các nội dung dự thảo VAS/VFRS và IFRS
 • Đào tạo, dịch tài liệu về IFRS
 • Khảo sát sự sẵn sàng áp dụng IFRS tại các đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Đánh giá tác động của việc áp dụng IFRS. Đánh giá sự khác biệt về cơ chế tài chính của Việt Nam với IFRS.
 • Lựa chọn một số đơn vị áp dụng thí điểm IFRS.

Giai đoạn 2018 – 2020:

 • Lựa chọn một số IFRS (khoản từ 10-20 IFRS) đơn giản phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và công bố tuân thủ, áp dụng đối với tất cả các đơn vị có lợi ích công chúng từ năm 2020. Các đơn vị được lựa chọn thí điểm áp dụng từ 2019.
 • Xây dựng hướng dẫn áp dụng IFRS.
 • Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, đào tạo IFRS cho các DN, công ty kiểm toán, trường đại học.

Giai đoạn 2020 – 2023:

 • Tiếp tục công bố, tuân thủ thêm một số IFRS (dự kiến nâng số lượng IFRS được tuân thủ lên 30 Chuẩn mực).
 • Khuyến khích các đơn vị không có lợi ích công chúng, nhưng có đủ điều kiện và mong muốn được lập và trình bày BCTC theo IFRS.
 • Tiếp tục xây dựng hướng dẫn áp dụng IFRS.
 • Tiếp tục hỗ trợ các DN trong việc triển khai áp dụng, các trường đại học trong việc đào tạo IFRS.

Giai đoạn 2023 – 2025:

 • Tuyên bố tuân thủ hoàn toàn IFRS.
 • Tiếp tục hỗ trợ các DN và trường đại học, xây dựng hoàn chỉnh bộ hướng dẫn áp dụng IFRS và sửa đổi, bổ sung, cập nhật hàng năm theo sự thay đổi của quốc tế.

Ngoài ra, Bộ tài chính sẽ biên dịch IFRS từ tiếng anh sang tiếng việt, để làm căn cứ thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng nghiên cứu, áp dụng.

(Nguồn: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính)
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist