• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

11

Vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:27 | 13/09/2016
Vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
10

Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:03 | 13/09/2016
Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

 
9

Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC

13:58 | 13/09/2016
Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

 
7

Thủ tục kế toán khi giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:43 | 29/08/2016
Thủ tục kế toán khi giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
6

Cách doanh nghiệp cổ phần hóa kế toán khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:39 | 29/08/2016
Cách doanh nghiệp cổ phần hóa kế toán khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiới hạn tin theo ngày :    
maillist