• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

16

Được hay không tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn theo thông tư 200/2014/TT-BTC?

14:50 | 13/09/2016
Được hay không tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn theo thông tư 200/2014/TT-BTC?

 
15

Điều kiện ghi nhận là Tài sản cố định vô hình đối với tiền thuê đất theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:43 | 13/09/2016
Điều kiện ghi nhận là Tài sản cố định vô hình đối với tiền thuê đất theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
14

Vốn hóa chi phí lãi vay đối với Tài sản cố định theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:41 | 13/09/2016
Vốn hóa chi phí lãi vay đối với Tài sản cố định theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
13

Trích lập dự phòng với các trường hợp cụ thể theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:36 | 13/09/2016
Trích lập dự phòng với các trường hợp cụ thể theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
12

Ghi nhận chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường đi của thành phẩm đến các cửa hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

14:31 | 13/09/2016
Ghi nhận chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường đi của thành phẩm đến các cửa hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC Giới hạn tin theo ngày :    
maillist