• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

20

Phương pháp phân phối lợi nhuận của công ty mẹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:27 | 13/09/2016
Phương pháp phân phối lợi nhuận của công ty mẹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

 
19

Xử lý chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:22 | 13/09/2016
Xử lý chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
18

Thời điểm trích trước chi phí sử dụng TK 335 và thời điểm sử dụng TK 352 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:14 | 13/09/2016
Thời điểm trích trước chi phí sử dụng TK 335 và thời điểm sử dụng TK 352 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
18

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:10 | 13/09/2016
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
17

Phương pháp bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả, bù trừ thu nhập và chi phí từ việc thanh lý TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:05 | 13/09/2016
Phương pháp bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả, bù trừ thu nhập và chi phí từ việc thanh lý TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiới hạn tin theo ngày :    
maillist