• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thứ năm, 21/09/2017, 13:47 GMT+7
Lượt xem: 1048

Theo quy định  tại Điều 6 Nghị định 133/2008/NĐ-CP thì Hợp đồng CGCN không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Như vậy có thể hiểu là Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam Không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 

Tuy nhiên theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 ngày 19/06/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018 có quy định :

 “Điều 31. Đăng ký chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 60. Quy định chuyển tiếp

1. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực, trường hợp có nhu cầu gia hạn thỏa thuận đó sau ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn theo quy định của Luật này.

Như vậy có thể hiểu là Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam bắt buộc phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ kể từ ngày 01/07/2018.

Lưu ý ảnh hưởng về mặt ghi nhận chi phí được trừ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam:

  • Trước ngày 01/07/2018 : Chúng tôi lưu ý rằng mặc dù theo quy định không bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên, trong thực tế có nhiều trường hợp Cơ quan thuế địa phương không cho tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp Quý  Doanh nghiệp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.
  • Sau ngày 01/07/2018 : Các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký mới hoặc gia hạn thỏa thuận cũ trước đó, nếu không đăng ký theo quy định, thì Cơ quan thuế có thể không cho tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist