• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Các khoản tiền lương làm thêm giờ vượt trên 200 giờ một năm có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Thứ tư, 19/04/2017, 13:21 GMT+7
Lượt xem: 8270

Pháp luật về lao động có quy định:

Tại Điều 106, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 có quy định về làm thêm giờ:   

“Điều 106. Làm thêm giờ

   1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

   2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Được sự đồng ý của người lao động;

   b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;”

Như vậy trường hợp Công ty có tổ chức cho người lao động làm thêm giờ mà số giờ vượt mức quy định tại mục b), khoản 2 là vi phạm luật lao động.

Pháp luật thuế TNDN thì cục thuế Bình Dương có 2 văn bản hướng dẫn khác nhau như sau:

  • Công văn số 14416/CT-TTHT ngày 14/11/2013 hướng dẫn trường hợp từ năm 2010 đến nay Công ty có phát sinh khoản chi tiền làm thêm giờ, làm tăng ca cho người lao động do nguyên nhân khách quan theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng số giờ làm thêm, làm tăng ca vượt quá mức quy định của Luật Lao động, nếu khoản tiền làm thêm giờ, làm tăng ca này được quy định hoặc có thỏa thuận một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…và có đầy đủ chứng từ theo quy định nêu trên, thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Lao động.

 

  • Công văn số 19205/CT-TT&HT ngày phát hành 29/12/2016 hướng dẫn trường hợp Công ty có chi trả cho người lao động các khoản tiền lương tăng ca vượt mức quy định của Luật Lao động là vi phạm Luật Lao động nên Công ty không được hạch toán khoản tiền tăng ca vượt quy định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ý kiến người viết:

  • Trường hợp Công ty có tổ chức cho người lao động làm thêm giờ mà số giờ vượt mức quy định là vi phạm luật lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật lao động.
  • Về thuế TNDN, trong trường hợp làm thêm giờ mà được sự đồng ý của người lao động, tức là có sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động, thì khoản tiền lương này cần được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Người sử dụng lao động và người lao động cần có thêm Thỏa thuận bằng văn bản làm thêm giờ trong trường này. Công văn số 14416/CT-TTHT ngày 14/11/2013 hướng dẫn là hợp tình hợp lý.

Chỉ các trường hợp mà người sử dụng lao động ép buộc và không được sự đồng ý của người lao động thì khoản tiền lương này không được tính vào chi phí được trừ. Việc cơ quan thuế cho rằng khoản tiền lương tăng ca vi phạm Luật Lao động thì không được tính vào chi phí được trừ là chưa được hợp lý.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist